Ambasada WKRP 

na terytorium Cesarstwa Leblandii

 

Informacje o Wolnym Klubie RP:

Aktualnie Wolny Klub RP nie istnieje już jako państwo wirtualne


* hymn - brak
* powierzchnia - n/d
* liczba obywateli - około 150
* stolica - n/d
* położenie geograficzne - n/d
* miasta - n/d
* podział adm. - n/d
* waluta - na razie brak
* religia - brak odpowiednich statystyk
* data święta państwowego - nieoficjalnie dałbym
  11 marca, datę powstania WKRP
* informacja o ustroju (tekst nr 1)
* partie polityczne i stowarzyszenia (tekst nr 2)
* gospodarka - n/d
* krótka historia (tekst nr 3)
* informacje o polityce zagranicznej (tekst nr 4)
* krótki opis (tekst nr 5)

       Tekst nr 1 - Ustrój Wolnego Klubu RP

Wolny Klub RP jest republiką o prezydenckim
systemie rządów. Głową państwa z szerokimi
uprawnieniami, szefem Rzadu oraz jedynym
reprezentantem Wolnego Klubu RP w stosunkach
zewnętrznych jest Prezydent (Tomasz Stala),
wybierany na 7-miesięczną kadencję przez ogół
obywateli Wolnego Klubu RP. Władza ustawodawcza
należy do jednoizbowego Sejmu, składającego się z
5 posłów. Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent
przy pomocy powoływanego przez siebie gabinetu, w
skład którego wchodzą ministrowie. Najwyższym
organem władzy sądowniczej jest Sąd Najwyższy,
składający się z 3 sędziów, który jest najwyższą
instancją odwoławczą w sprawach karnych oraz
orzeka o konstytucyjności aktów prawnych Wolnego
Klubu RP.

Tekst nr 2 - Partie polityczne i stowarzyszenia

W Wolnym Klubie RP istniej± cztery partie
polityczne: Partia Republikańska (zał. 5 listopada
2000 r.), najsilniejsza partia w Sejmie, od 1
września 2001 r. Sekretarzem jest Krzysztof Nestor
KuĽnik; Partia Lewica (zał. 3 maja 2000 r.), od 3
stycznia 2001 r. Przewodniczącym jest Krzysztof
Robaczewski; Trzecia Siła WKRP (zał. maj 2001 r.),
przewodniczącym jest Tomasz Stala; Klub
Monarchistyczny (zar. 31 lipca 2001 r.); prezesem
jest Paweł Bolek. Istnieje także stowarzyszenie
pn. Klub Libertariański, które ma na celu
grupowanie obywateli WKRP, identyfikujących się w
pewnym stopniu z ideologią libertariańską.

Partia Republikańska: www.prawica.prv.pl
       Partia Lewica: www.lewica.w-klubrp.prv.pl
   Trzecia Siła WKRP: www.tswkrp.prv.pl
Klub Monarchistyczny: www.monarchia.w.pl

           Tekst nr 3 - Krótka historia

Wolny Klub RP powstał w dniu 11 marca 2001 r. jako
odpowiedĽ na wprowadzenie dyktatury w Wolnym
Klubie RP. Dwaj założyciele Wolnego Klubu RP,
Piotr Kozanecki i Krzysztof Wasilewski,
postanowili stworzyć państwo, odwołujące się do
tradycji Klubu RP, a jednocześnie wolne od
nadużyć, popełnianych przez władze w majestacie
prawa. Korzystając ze spisu adresów e-mail
członków Klubu RP, dokonano zapisów na listę
Wolnego Klubu RP. Już w dniu 24 marca 2001 r.
uruchomiono strony internetowe WKRP, zaś w połowie
kwietnia 2001 r. rozpoczęto zakrojoną na szeroką
skalę akcję promocyjną, która zaowocowała znacznym
zwiększeniem liczby obywateli WKRP oraz wieloma
nowymi dyskusjami na liście dyskusyjnej. Na
początku maja 2001 r. odbyły się pierwsze w
historii Wolnego Klubu RP wybory parlamentarne i
prezydenckie. W ich wyniku Prezydentem został
wybrany Tomasz Stala, zaś w Sejmie znalazło się
wówczas 3 posłów Partii Republikańskiej, 3 posłów
Lewicy i 2 posłów bezpartyjnych. W wyniku
ogromnego chaosu, jaki zapanował w Sejmie I
kadencji, i który rozszerzył się na Wolnym Klubie
RP, Prezydent z naruszeniem postanowień ówczesnej
Konstytucji rozwiązał Sejm i zarządził nowe
wybory. W połowie czerwca 2001 r. w Sejmie
znalazło się 4 posłów Partii Republikańskiej, oraz
po jednym pośle z Trzeciej Siły WKRP, Lewicy i
poseł bezpartyjny, jednak w wyniku niezłożenia
ślubowania poselskiego przez dwóch posłów, w
Sejmie ostatecznie znalazło się 3 posłów PR, 1
poseł TSWKRP i 1 poseł Lewicy. Pod koniec czerwca
2001 r. uchwalono nową Konstytucję, która znacznie
zwiększała uprawnienia Prezydenta i ugruntowywała
jego pozycję jako Głowy Państwa. Na początku lipca
Prezydent wyłonił nowy Rząd i Prezesa Sądu
Najwyższego, co zaowocowało stabilizacją w Wolnym
Klubie RP. W celu uporządkowania wymiaru
sprawiedliwości, na początku sierpnia uchwalono
ustawę amnestyjną. Obecnie na liście dyskusyjnej
Wolnego Klubu RP odbywają się dyskusje, często
owocujące kilkudziesięcioma listami dziennie, zaś
na połowę września zarządzono wybory uzupełniające
do Sejmu, wynikające z zrzeczenia się przez posła
PR mandatu.

        Tekst nr 4 - Polityka zagraniczna

Polityka zagraniczna Wolnego Klubu RP rozpoczęła
się w dniu 14 lipca 2001 r., kiedy to Cesarz
Leblandii Marcus Lebenciusz przedstawił
Wiceministrowi Informacji i Spraw Zagranicznych
Wolnego Klubu RP, Piotrowi Kozaneckiemu,
propozycję nawiązania bliższych stosunków
dyplomatycznych między Leblandią a Wolnym Klubem
RP. Po przedstawieniu propozycji Prezydentowi
Wolnego Klubu RP, Tomaszowi Stali, który
zaakceptował propozycję Cesarza Leblandii,
Cesarstwo przedstawiło w dniu 17 lipca 2001 r.
wstępny projekt Traktatu o Współpracy między
Cesarstwem Leblandii a Wolnym Klubem
Rzeczypospolitej Polskiej. Poprawki MSZ Wolnego
Klubu RP zostały przedstawione jeszcze tego samego
dnia, które Cesarz zobowiązał się przedstawić
Radzie Cesarstwa do rozpatrzenia. Po zebraniu się
Rady, w dniu 26 sierpnia 2001 r. Cesarz
przedstawił projekt Traktatu z naniesionymi
niektórymi poprawkami WKRP. Po ponownym
przedstawieniu poprawek przez WKRP, ostateczny
projekt Traktatu został przedstawiony w dniu 28
sierpnia 2001 r., oraz ratyfikowany w
niezmienionym kształcie w dniu 30 sierpnia 2001 r.
przez Cesarstwo i w dniu 5 września 2001 r. przez
Wolny Klub RP.

          Tekst nr 5 - Krótki opis WKRP

Wolny Klub RP jest wirtualnym państwem, połączonym
z aktywną polityczną listą dyskusyjną. W Wolnym
Klubie RP panuje ustrój demokratyczny - sami
obywatele wybierają swoje władze - Sejm,
Prezydenta, Sąd Najwyższy, które to organy władzy
stanowią prawa, które mają na celu ustanowienie w
Wolnym Klubie RP porządku, sprzyjającego
kulturalnym dyskusjom o polityce oraz rozwojowi
państwa. Istnieje tu kilka partii politycznych,
ośrodek badania opinii publicznej, organizowane są
także referenda, mające na celu poznanie opinii
obywateli w kluczowych dla państwa sprawach.

 www.w-klubrp.prv.pl

 


Powrót do strony głównej