Dekret Cesarski

Herb Cesarstwa Leblandii.

Konstytucja Cesarstwa Leblandii

 

Dnia 1 września 2001 roku Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały podpisał Konstytucję Cesarstwa Leblandii.

 

 (aktualnie obowiązujący stan prawny; zebrania Komisji Konstytucyjnej analizującej potrzebę dokonania ewentualnych zmian w Konstytucji: 12.02.2009, 12.11.2010, 28.05.2012, 26.09.2012, 18.01.2013, 22.12.2013, 19.03.2015):

PREAMBUŁA:

My, Cesarz Leblandii,

w trosce o dalszy rozwój naszego Cesarstwa

oraz obywateli w nim żyjących, 

w harmonii z przyrodą i innymi ludźmi,

zarówno w naszym kraju,

jak i innych państwach,

tak wirtualnych jak i rzeczywistych,

Konstytucję niniejszą nadaję.

ROZDZIAŁ I:

Cesarstwo Leblandii:

Art. 1. Suwerenność:  

1. Cesarstwo Leblandii jest suwerennym, jednolitym państwem.

2. Obywatelem Cesarstwa Leblandii zostaje się poprzez nadanie obywatelstwa w Dekrecie Cesarskim.

3. Obywatelstwo utracić można wyłącznie poprzez Dekret Cesarski lub prawomocnym wyrokiem Sądu Cesarskiego.

4. § 1. W Cesarstwie Leblandii obowiązuje system poligamiczny. 

§ 2.  Rozwód jest możliwy dopiero po roku małżeństwa.

§ 3. Zasady zawierania małżeństw i warunki rozwodów określi Dekret.

Art. 2. Władza zwierzchnia w Cesarstwie Leblandii należy do Cesarza.

Art. 3. Cesarz sprawuje władzę bezpośrednio lub przez osoby przez niego wyznaczone.

Art. 4. Ustrój terytorialny Cesarstwa Leblandii zapewnia decentralizację władzy publicznej.

Art. 5. § 1. Cesarstwo Leblandii dąży do uznania wśród innych państw, uzyskania należnego mu władztwa terytorialnego nad przynależnymi mu terenami oraz uzyskanie należnego mu miejsca wśród innych państw. 

§ 2. Cesarstwo Leblandii będzie umacniało swoją pozycję poprzez rozwój Paktu Leblandzkiego i dbanie o jego pozycję i wielkość. 

§ 3. Cesarstwo Leblandii dążyć będzie do pokojowego współistnienia z innymi Narodami i Państwami, stawiając zasady dyplomacji i porozumienia na pierwszym miejscu, nie tracąc jednak tym samym znaczenia międzynarodowego, pozycji mocarstwa i praw z tym związanych. 

§ 4. Cesarstwo zastrzega sobie prawo do przedsięwzięcia adekwatnych środków militarnych, jeśli zostanie w jakikolwiek sposób zaatakowane.

Art. 6. Cesarstwo Leblandii chroni własność i prawo dziedziczenia.

Art. 7. Wywłaszczenie jest dopuszczane jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne bądź Cesarskie.

Art. 8. § 1. Siły Zbrojne Cesarstwa Leblandii służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. 

§ 2. Jednostki Specjalne, wchodzące w skład Sił Zbrojnych Cesarstwa Leblandii upoważnione są do wszelkich działań mających na celu ochronę stron internetowych Cesarstwa oraz ochronę działania Cesarstwa w Internecie. Działalność Jednostek Specjalnych określają Dekrety. 

Art. 9. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają  kontroli sprawowanej przez Cesarza.

Art. 10. W Cesarstwie Leblandii językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Art. 11. Godłem Cesarstwa Leblandii jest wizerunek Korony Cesarskiej w zielonym i czerwonym polu.

Art. 12. Barwami Cesarstwa Leblandii są kolory czerwony i zielony.

Art. 13. Hymnem Cesarstwa Leblandii jest "Symfonia Cesarska".

Art. 14. Godło, barwy i hymn Cesarstwa Leblandii podlegają ochronie prawnej.

Art. 15. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa Dekret.

Art. 16. Stolicą Cesarstwa Leblandii jest LebenCity.

Art. 17. W skład Cesarstwa Leblandii wchodzi siedem prowincji: Gargia, Valdenia, Kartacja, Fardia, Arsaya, Ryndrangh, Damhallagh. 

 

ROZDZIAŁ II. CESARZART. 18.
§ 1. Cesarz sprawuje władzę nadrzędną na terytorium Cesarstwa Leblandii.
§ 2. Każdy obywatel Cesarstwa Leblandii winien jest Cesarzowi posłuszeństwo.   

§ 3. Jest najwyższym przedstawicielem Cesarstwa Leblandii i gwarantem ciągłości władzy państwowej. 

§ 4. Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. 

§ 5.Wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i wedle własnego uznania.ART. 19. Cesarz działając dla dobra Leblandii i jej obywateli:
1. powołuje i odwołuje członków Rady Cesarskiej
2. powołuje i odwołuje członków Rady Prefektów Prowincji
3. powołuje i odwołuje sędziów Cesarskiego Sądu Leblandii
4. powołuje i odwołuje członków Cesarskiego Komitetu Kontroli
5. nadaje i pozbawia tytułu szlacheckiego

6. mianuje i odwołuje ambasadorów Cesarstwa

7. zawiera i zrywa traktaty i umowy międzynarodowe, po konsultacji z Radą Cesarską wypowiada wojnę, zawiera pokój lub zawieszenia broni
8. wydaje z inicjatywy własnej, bądź na wniosek organów władzy państwowej, obywateli dekrety cesarskie

9. nadaje ordery i odznaczenia

10. nadaje obywatelstwo Leblandii bądź obywatelstwa Dekretem pozbawia

11. jest ostateczną instancją we wszelkich sporach i sprawach sądowych

12. sprawuje urząd Cenzora

13. sprawuje urząd Naczelnego Wodza Armii

14. sprawuje urząd Ministra Spraw Zagranicznych

15. powołuje i odwołuje członków Senatu

16. dba o wizerunek Cesarstwa Leblandii w ogólnoświatowej sieci Internet oraz o jego bezpieczeństwo

17. ustala stopień DEFCON dla państw Paktu Leblandzkiego

18. reprezentuje Pakt Leblandzki zgodnie z Traktatem Leblandzkim i Traktatami Stowarzyszeniowymi

19. powołuje do życia agencje cesarskie oraz wszelkie instytucje rządowe a także ogłasza zaprzestanie przez nie działalności

20. dba o kierunek rozwoju Cesarstwa Leblandii i dąży do realizacji celów określonych w Konstytucji, Dekretach i uzgodnionych z Radą Cesarską.

ART. 20. Powołanie Cesarza następuje w drodze dziedziczenia, bądź mianowania przez Cesarza.


ROZDZIAŁ III. ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Tytuł 1. Rada Cesarska

ART. 21. Rada Cesarska składa się z pięciu członków powoływanych przez Cesarza. 

ART. 22. Przewodniczącym Rady Cesarskiej jest Cesarz. W razie jego nieobecności funkcję przewodniczącego pełni osoba wskazana przez Cesarza, a w przypadku jej braku Konsul Leblandii.

ART. 23. Do zadań Rady Cesarskiej należy:
1. udział w sprawowaniu polityki wewnętrznej i zewnętrznej Cesarstwa Leblandii
2. tworzenie projektów dekretów Cesarza w sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Cesarstwa Leblandii. Projekty dekretów Cesarza, dotyczące Prowincji wymagają akceptacji Rady Prefektów Prowincji. Spory w tym zakresie rozstrzyga Cesarz.
3. opiniowanie projektów dekretów Cesarza wydawanych na wniosek organów władzy państwowej lub obywateli
4. kontrola działalności w zakresie ustalonym przez Cesarza Prefektów Prowincji, członków Cesarskiego Komitetu Kontroli i podległych mu służb.

ART. 24. Członkowie Rady Cesarskiej nie mogą sprawować innych funkcji, jak również zajmować innych stanowisk w organach władzy Cesarstwa Leblandii bez zgody Cesarza. Wszelkie spory pomiędzy Radą a Cesarzem rozstrzyga Cesarz decydującym głosem.


Tytuł 2. Rada Prefektów Prowincji i Prefekci Prowincji

ART. 25. Radę Prefektów Prowincji tworzą prefekci Prowincji Cesarstwa Leblandii. Przewodniczącym Rady Prefektów jest Cesarz. W razie jego nieobecności funkcję przewodniczącego sprawuje Prefekt powołany przez Cesarza.

ART. 26. Do zadań Rady Prefektów Prowincji należy:
1. opracowywanie projektów dekretów Cesarza w sprawach, dotyczących Prowincji Cesarstwa,
2. sprawowanie kontroli nad działalnością Prefektów. W postępowaniu kontrolnym nie bierze udziału Prefekt, którego kontrola dotyczy. Przewodnictwo Cesarza jest obowiązkowe.
3. opracowywanie zasad, dotyczących współpracy Prowincji za zgodą Cesarza. Zasady współpracy określane są w dekretach Cesarskich.

ART. 27. Do zadań Prefekta Prowincji należy:
1. reprezentowanie Cesarza na terenie Prowincji,
2. wykonywanie dekretów Cesarza,
3. wydawanie rozporządzeń w sprawach prowincji w zakresie i na podstawie upoważnienia udzielonego przez Cesarza, 
4. opracowywanie stron internetowych, dotyczących Prowincji
5. występowanie z żądaniem kontroli działalności na terytorium Prowincji organów władzy Cesarstwa podległych Cesarskiemu Komitetowi Kontrolnemu,
6. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego i społecznego Prowincji, w szczególności poprzez odpowiednie zaprezentowanie Prowincji w ogólnoświatowej sieci Internet.

ART. 28. Valdenia - Domena Cesarska

1. Prowincja Valdenia jest Domeną Cesarską i może być zarządzana wyłącznie przez Cesarza.

2. Cesarz może jednak mianować Prefekta Valdenii spośród Prefektów, którzy zarządzają już innymi prowincjami, nie krócej jednak niż 90 dni.

3. Mianowanie takie Cesarz może odwołać po konsultacji z Radą. Tytuł 3. Cesarski Sąd Leblandii


ART. 29. Cesarski Sąd Leblandii składa się z przewodniczącego (Cesarza) i sędziów Sądu.

ART. 30.
§ 1. Tworzy się Cesarski Sąd Leblandii z siedzibą w stolicy Cesarstwa oraz oddziały zamiejscowe w stolicach Prowincji.
§ 2. Przewodniczący Cesarskiego Sądu Leblandii jest jednocześnie Prezesem Sądu w stolicy Cesarstwa.
§ 3. Prezesem oddziału zamiejscowego jest sędzia wskazany przez Cesarza na wniosek Przewodniczącego Cesarskiego Sądu Leblandii.

ART. 31. 

§ 1. Do zadań Cesarskiego Sądu Leblandii należy:
1. rozstrzyganie sporów między organami władzy Cesarstwa
2. rozstrzyganie sporów między obywatelami i organami władzy Cesarstwa
3. rozstrzyganie sporów między obywatelami
4. ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa

5. orzekanie w sprawach karnych zgodnie z Dekretem

 

§ 2. Przepisy o Sądzie Cesarskim odnoszą się także do Kandydatów do Obywatelstwa Cesarstwa Leblandii, wpisanych na stronę kandydacką, którzy to naruszyli w jakikolwiek sposób przepisy Cesarstwa Leblandii.Tytuł 4. Cesarski Komitet Kontrolny


ART. 32. Cesarski Komitet Kontrolny składa się z członków mianowanych przez Cesarza. Przewodniczącym Cesarskiego Komitetu jest Cesarz. W razie jego nieobecności funkcję przewodniczącego sprawuje członek Komitetu wskazany przez Cesarza.

ART. 33. Kontroli Cesarskiego Komitetu Kontrolnegu podlegają w szczególności:
1. służby policyjne i specjalne
2. służby wojskowe
3. służby dyplomatyczne
4. służby medyczne

5. Prefekci Prowincji


ART. 34. Do zadań Cesarskiego Komitetu Kontrolnego należy:
1. opiniowanie projektów dekretów Cesarza, dotyczących działalności podległych służb,
2. wydawanie rozporządzeń w zakresie i na podstawie upoważnienia Cesarza w sprawach bieżącej działalności podległych służb,
3. weryfikowanie działania poszczególnych służb i informowanie Rady Cesarskiej o skuteczności ich działania,
4. nadzór nad tworzeniem i funkcjonowaniem stron internetowych poświeconych poszczególnym służbom,
5. sprawowanie nadzoru nad działalnością poszczególnych służb,

6. sprawdzanie realizacji umów międzynarodowych, których Cesarstwo Leblandii jest stroną i niezwłoczne informowanie o zauważonych nieprawidłowościach Radę Cesarską oraz drugą stronę umowy.


Tytuł 5. Senat Leblandii

ART. 35. Powołuje się Senat Cesarstwa Leblandii, pełniący funkcje reprezentacyjne i doradcze.

ART. 36. Cesarz może mianować Senatorem osobę szczególnie zasłużoną dla rozwoju Cesarstwa Leblandii.ROZDZIAŁ 3. ŹRÓDŁA PRAWAART. 37. Źródłami prawa w Cesarstwie Leblandii są:
1. Konstytucja

2. dekrety Cesarza

3. umowy międzynarodowe
4. rozporządzenia Prefektów
5. rozporządzenia Cesarskiego Komitetu Kontrolnego.

 

ROZDZIAŁ 4. Obowiązki, Prawa i Wolności Obywatela Leblandii

 

ART. 38. § 1. Obowiązkiem obywatela Leblandii jest wierność Cesarstwu Leblandii i Cesarzowi oraz troska o dobro wspólne. 

§ 2. Szczególnym obowiązkiem jest także nienaruszanie interesów Cesarstwa Leblandii przez swoje działanie w ogólnoświatowej sieci komputerowej Internet.

ART. 39. Każdy Obywatel Cesarstwa Leblandii zobowiązany jest przestrzegać prawa Cesarstwa.

ART. 40. Obowiązkiem obywatela Leblandii jest obrona Ojczyzny.

ART. 41. Zakres obowiązku służby wojskowej określa Dekret.

ART. 42. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa Dekret.

ART. 43. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez Dekret obowiązujący w czasie jego popełnienia.

ART. 44. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o ile nie szkodzą one wizerunkowi państwą oraz nie godzą w dobra ujęte w Konstytucji i Dekretach".

ART. 45. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są dozwolone i sprawowane przez Cenzora. 

ART. 46. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Leblandii na zasadach określonych w Dekrecie.

ART. 47.  Każdy obywatel ma prawo do uczestniczenia w Liście Dyskusyjnej Cesarstwa. Prawo to może być ograniczone tylko Dekretem lub wyrokiem Sądu Cesarskiego.

 

ROZDZIAŁ V: PRZEPISY KOŃCOWE

 

ART. 48. § 1. Uchwalanie Konstytucji: Swój projekt Konstytucji każdy obywatel przedłożyć może Cesarzowi lub jednemu z członków Rady. 

§ 2. Cesarz po wysłuchaniu opinii przynajmniej trzech członków Rady zatwierdza Konstytucję. 

§ 3. Ostateczne prawo głosu w tej kwestii należy do Cesarza, ma on też prawo weta względem postanowień Rady. 

ART. 49. Cesarz przedkłada Projekt Konstytucji obywatelom celem uzyskania ich opinii o projekcie. Cesarz nie jest tą opinią związany. 

ART. 50. Konstytucja Cesarstwa Leblandii wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Cesarz Leblandii

Marcus Lebenciusz Wspaniały

LebenCity, dnia 1 września 2001 roku.

nowelizacja: 20 kwietnia 2002

nowelizacja: 1 listopada 2002

(Zebrania Komisji Konstytucyjnej - patrz góra strony)

*** KONIEC  ***

Wszelkie uwagi dotyczące Konstytucji, jak również propozycję zmian kierować na: Komisja Konstytucyjna


Drukuj

 

Powrót do strony głównej

Copyright (c) 2001-2015 by Marcus Lebenciusz

All rights reserved.

 


Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii 2001-2015

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl