Foreign Affairs

 

Our Friends & Other Recognized Nations

Diplomatic Policy:

Principles of Recognition
The recognition of a nation should be interpreted as the unreserved support of the national aspirations for independence of that nation, and a willingness to deal in a friendly and open fashion with that nation

The following should be considered a general guideline for the minimum requirements for diplomatic recognition by Leblandia:

  • Stability: the nation having been in active existence for some time (min. 60 days)
  • Activity: the continued functioning of the apparatus of state of the nation, without significant interruption;
  • Recognisability: the development of the nation in question along lines that are recognizably national or micronational in character;
  • Reality: that the nation in question shall not knowingly perpetrate fraudulent activities, including but not limited to the creation of counterfeit citizenship records; the inclusion of fantastic or mythical elements in national affairs as if they were factual; and the falsification of actual world history (particularly with regard to World War II),
  • Civility: that the nation in question shall show itself willing to deal politely with its fellow nations, and shall not propagate formal statements of bigotry towards individuals, based on gender, race, creed, political or sexual persuasion
  • Integrity: that the nation in question shall not advocate, instigate, or participate in activities which should, by any civilized nation, be considered "criminal".
  • Mutuality: that the nation in question has an active foreign policy, and does not display a fundamental unwillingness to undertake such.


INTERNATIONAL TREATIES, CONVENTIONS AND COVENANTS
TO WHICH THE EMPIRE OF LEBLANDIA IS A PARTY:


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 8 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER

KONWENCJA WIEDEŃSKA 
O OCHRONIE WARSTWY OZONOWEJ
,

sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (1992)

RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU,

sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES 
OF WILD FAUNA AND FLORA (1973)
(zip)

KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM (zip)

sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

CONVENTION ON NATURE PROTECTION 
AND WILD LIFE PRESERVATION IN THE WESTERN HEMISPHERE (1940)


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA
o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki
,

sporządzona w Canberrze dnia 20 maja 1980 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA
o ochronie fok antarktycznych
,

sporządzona w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA
o uregulowaniu połowu wielorybów
,

podpisana w Genewie dnia 24 września 1931 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 15 czerwca 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Konwencję Valdeńską

 o przestrzeganiu zasad protokołu dyplomatycznego w korespondencji elektronicznej


podpisana w LebenCity dnia 15 czerwca 2003 r.


 Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 15 lipca 2005 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jego zasady:

UKŁAD W SPRAWIE ANTARKTYKI

podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce,

sporządzoną w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA

o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,

sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA

o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA OCHRONY ROŚLIN,

sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.


 

 

 


 

If you wish to contact the Foreign Ministry to establish relations, click here.

 

Embassys

Return to MainPage


Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii 2001-2014

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl