POSTANOWIENIE RADY PAKTU LEBLANDZKIEGO


LebenCity, 2004.05.14Rada Paktu Leblandzkiego
pod przewodnictwem: JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspanialy
Cesarz Leblandii
w sprawie uznania panstwa Asterland za panstwo nieistniejace
po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym
wniosku Koordynatora Rozwoju Paktu Leblandzkiego, mjr. Rommla


postanawia

1. uznac panstwo Asterland za nieistniejace
2. pozostawić tymczasowo na terytorium bylego panstwa Asterland Baze Wojskowa Paktu Leblandzkiego
3. wycofac wsparcie polityczne i wojskowe dla panstwa Asterland
4. dokonac wszelkich niezbednych zman na stronach internetowych Paktu Leblandzkiego
5. powiadomic panstwa nalezyce do Pektu Leblandzkiego o uznaniu panstwa Asterland za nieistniejace


UZASADNIENIE


Dnia 20 marca 2004 roku Koordynator Rozwoju Paktu Leblandzkiego, mjr. Erwin Romml zlozyl wniosek o uznanie panstwa Asterland - sprzymierzonego z Paktem Leblandzkim, za nieistniejace.

Wniosek swoj uzasadnil on tym, iz ww panstwo nie posiada aktualizowanej od ponad pół roku strony internetowej, aktywnego adresu e-mail, nie prowadzi takze zadnej dzialalnosci politycznej, nie poinformowalo takze wladz Paktu Leblandzkiego o zawieszeniu dzialalnosci badz klopotach w jej wykonywaniu.

Rada Paktu Leblandzkiego ustalila i zwazyla, co nastepuje:

Prawda jest, iz panstwo Asterland nie posiada aktualizowanej strony internetowej, aktywnego adresu e-mail, nie prowadzi takze zadnej dzialalnosci politycznej, niepoinformowalo takze wladz Paktu Leblandzkiego o zawieszeniu dzialalnosci badz klopotach w jej wykonywaniu.

Powyzsze potwierdzil biegly - przedstawiciel Agencji NABUL, ktory ustalil, iz adres e-mail wladcy państwa Asterland istnieje, lecz nie jest wykorzystywany, podobnie jak struktura plikow na serverze. Wyszukiwarki internetowe nie wskazaly, iz istnieja inna strona tegoz panstwa.

W ocenie Rady powyższa opinia jest jasna i rzeczowa, sporządzona została przez specjalistów z zakresu informatyki na podstawie analizy dokumentacji, badania podmiotowego i przedmiotowego. Uzasadnienie
opinii jest logiczne i nie budzi wątpliwości. Z uwagi na powyższe Rada przyjela tę opinię za podstawę swych merytorycznych ustaleń uznając, iż nalezy usnac panstwo
Asterland za nieistniejace.

Dodatkowo zwazyc nalezy, iz od kilku miesiecy nie uzyskano takze zadnnej odpowiedzi na kierowane do wladz państwa
Asterland zapytania.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.