POSTANOWIENIE RADY PAKTU LEBLANDZKIEGO


LebenCity, 2004.04.07Rada Paktu Leblandzkiego
pod przewodnictwem: JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspanialy
Cesarz Leblandii
w sprawie uznania panstwa Estroma za panstwo nieistniejace
po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym
wniosku Koordynatora Rozwoju Paktu Leblandzkiego, mjr. Rommla


postanawia

1. uznac panstwo Estroma za nieistniejace
2. usunac z terytorium bylego panstwa Estroma Baze Wojskowa Paktu Leblandzkiego
3. wycofac wsparcie polityczne i wojskowe dla panstwa Estroma
4. dokonac wszelkich niezbednych zman na stronach internetowych Paktu Leblandzkiego
5. powiadomic panstwa nalezyce do Pektu Leblandzkiego o uznaniu panstwa Estroma za nieistniejace


UZASADNIENIE


Dnia 20 marca 2004 roku Koordynator Rozwoju Paktu Leblandzkiego, mjr. Erwin Romml zlozyl wniosek o uznanie panstwa Estroma - sprzymierzonego z Paktem Leblandzkim w czasie okresu dostosowawczego, za nieistniejace.

Wniosek swoj uzasadnil on tym, iz ww panstwo nie posiada wlasnej strony internetowej, znanego adresu e-mail, nie prowadzi takze zadnej dzialalnosci politycznej, niepoinformowalo takze wladz Paktu
Leblandzkiego o zawieszeniu dzialalnosci badz klopotach w jej wykonywaniu, do dnia wniesienia wniosku nie umiescilo na swojej stronie internetowej podstrony Bazy Wojskowej Paktu Leblandzkiego.

Rada Paktu Leblandzkiego ustalila i zwazyla, co nastepuje:

Prawda jest, iz panstwo Estroma nie posiada wlasnej strony internetowej, znanego adresu e-mail, nie prowadzi takze zadnej dzialalnosci politycznej, niepoinformowalo takze wladz Paktu Leblandzkiego o zawieszeniu dzialalnosci badz klopotach w jej wykonywaniu, do dnia wniesienia wniosku nie umiescilo na swojej stronie internetowej podstrony Bazy Wojskowej Paktu Leblandzkiego.

Powyzsze potwierdzil biegly - przedstawiciel Agencji NABUL, ktory ustalil, iz adres e-mail wladcy Estromy nie istnieje (zostal skasowany), podobnie jak struktura plikow na serverze. Wyszukiwarki internetowe nie wskazaly, iz istnieja inna strona tegoz panstwa.

W ocenie Rady powyższa opinia jest jasna i rzeczowa, sporządzona została przez specjalistów z zakresu informatyki na podstawie analizy dokumentacji, badania podmiotowego i przedmiotowego. Uzasadnienie
opinii jest logiczne i nie budzi wątpliwości. Z uwagi na powyższe Rada przyjela tę opinię za podstawę swych merytorycznych ustaleń uznając, iż nalezy usnac panstwo Estroma za nieistniejace.

Dodatkowo zwazyc nalezy, iz Estroma zlamala zapis Art. 14. § 1 ratyfikoweanego Traktatu (Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Estromą oraz o przystąpieniu Estromy do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone), nieumieszczajac na swoich stronach podstrony poswieconej Bazie Wojskowej Cesarstwa Paktu Leblandzkiego, mimo licznych nalegan i monitow ze strony
odpowiedzialnych organow Paktu. Od kilku miesiecy nie uzyskano takze zadnnej odpowiedzi na kierowane do wladz Estromy zapytania.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.