Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Niepodległym Królestwem Podlasia oraz o przystąpieniu Niepodległego Królestwa Podlasia  do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone.

 

My,

Cesarz Leblandii, Marcus Lebenciusz Wspaniały,

oraz

Król Niepodległego Królestwa Podlasia, Ferdynand II

dążąc do zacieśnienia współpracy między naszymi wspaniałymi krajami,

patrząc z ufnością w przyszłość,

w której Cesarstwo Leblandii, Pakt Leblandzki oraz Niepodległe Królestwo Podlasia

stanowią liczącą się siłę,

Traktat ten ogłaszamy.

 

Art. 1.

Niepodległe Królestwo Podlasia wyraża chęć współpracy z Paktem Leblandzkim jako państwo sprzymierzone.

Art. 2.

Pakt Leblandzki (zwany dalej Paktem) reprezentowany jest przez Cesarstwo Leblandii..

Art. 3.

W kwestiach istotnych dla Paktu czy państw go tworzących lub sprzymierzonych Cesarz Leblandii dokonuje konsultacji z władcami bądź ambasadorami członków. 

Art. 4.

Cesarstwo Leblandii posiada prawo veta w stosunku do decyzji państw Paktu a dotyczących Paktu.

Art. 5.

Cesarstwo Leblandii nie ingeruje w politykę wewnętrzną czy zagraniczną państw sprzymierzonych.

Art. 6.

Państwo sprzymierzone zobowiązuje się do nieprowadzenia polityki wewnętrznej czy zagranicznej naruszającej interesy Cesarstwa Leblandii czy Paktu.

Art. 7.

Państwo sprzymierzone zobowiązuje się do niezawierania stosunków dyplomatycznych z państwami czy organizacjami wrogimi względem Cesarstwa Leblandii czy Paktu.

Art. 8.

Państwo sprzymierzone zobowiązuje się natychmiast zerwać stosunki dyplomatyczne z państwem czy organizacją wrogo występującą względem Cesarstwa Leblandii czy Paktu. Stosunek każdego z państw względem Paktu określą wspólnie Cesarstwo Leblandii i Sułatant Al-Fraun. 

Art. 9.

Cesarstwo Leblandii oraz Pakt zobowiązują się natychmiast wystąpić z mediacją w przypadku zaistnienia wrogiej działalności jakiegokolwiek państwa czy organizacji względem państwa sprzymierzonego.

Art. 10.

Cesarstwo Leblandii może uznać atak na państwo sprzymierzone jako atak na samego siebie czy na Pakt.

Art. 11.

Państwo sprzymierzone może uznać atak na Cesarstwo Leblandii, na innego członka Paktu, czy na sam Pakt, jako atak na samego siebie.

Art. 12.

Państwo sprzymierzone stwierdza, iż w stosunkach międzynarodowych największe uprzywilejowanie mają stosunki z Cesarstwem Leblandii i Paktem.

Art. 13.

§ 1. Państwa wchodzące w skład Paktu i państwa sprzymierzone z Paktem nie mogą wypowiadać wojen ani dokonywać jakichkolwiek działań wojskowych wymierzonych w inne państwa wchodzące w skład Paktu.
§ 2. Państwa wchodzące w skład Paktu i państwa
sprzymierzone nie mogą w jakikolwiek sposób udzielać wsparcia państwom, z którymi państwa wchodzące w skład Paktu toczą wojny.
§ 3. Państwa, które naruszają postanowienia niniejszego artykułu mogą zostać pozbawione członkostwa w Pakcie oraz statusu państwa
sprzymierzonego na podstawie decyzji Rady Cesarstwa Leblandii.

Art. 14.

§ 1. Państwo sprzymierzone zobowiązuje się przeznaczyć odpowiednio duży fragment swojego terytorium dla założenie bazy wojskowej dla Armii Cesarstwa Leblandii. Wielkość, położenie i charakterystykę terytorium określi umowa.

§ 2. Państwo sprzymierzone zobowiązuje się do umieszczenia strony Bazy na swojej stronie internetowej.

§ 3. Wygląd, charakterystyka i treść strony Bazy muszą zostać zatwierdzone przez władze Paktu.

Art. 15. 

Cesarstwo Leblandii zobowiązuje się do pomocy państwu sprzymierzonemu w zakresie jaki zostanie uzgodniony w umowie między stronami.

Art. 16. 

§ 1. Obie strony stwierdzają, że dołożą wszelkich starań w wykonaniu postanowień niniejszego Traktatu.

§ 2. Niepodległe Królestwo Podlasia zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie głównej informacji o przynależności do Paktu Leblandzkiego zgodnie z przedstawionym przez Cesarstwo Leblandii wzorem.

§ 3. Cesarstwo Leblandii zobowiązuje się do zaktualizowania stron Paktu Leblandzkiego celem ujęcia na nich Niepodległego Królestwa Podlasia.

Art. 17.

Każda ze stron może wystąpić z traktatu po uprzednim poinformowaniu o tym strony drugiej z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Art. 18. 

Traktat ten zawarty został na czas nieoznaczony.

Art. 19.

Obie strony zobowiązują się o umieszczeniu informacji o Traktacie, wraz z jego pełną treścią na swoich stronach internetowych.

Art. 19. 

Traktat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cesarz Leblandii

Marcus Lebenciusz Wspaniały

Oficjalna pieczęć Cesarza Leblandii.

 

 

Król Niepodległego Królestwa Podlasia

Ferdynand II 

 

 

podpisano dnia 7 listopada 2004 r.